O ALEGRE E O SISARGAS DRAMÁTICOS PROTAGONISTAS DO PEIRAO SADENSE

Xavier Brisset Martín
Dous
accidentes de vapores pesqueiros acontecidos os anos 1940 e 1960, a poucos
metros da beiramar sadense, deixaron lembranza en todas as Mariñas. Houbo
outros tanto ou máis dramáticos, pero as circunstancias que arrodearon a estes
fanlles pervivir na memoria mariñeira ártabra. Neste artigo aportamos datos descoñecidos
desas embarcacións. 


O verán do ano 1940 gozouno Francisco Franco Bahamonde no
pazo de Meirás. Seguramente para agasallar ó xeneral golpista, o secretario do
Pósito, Juan Villanueva párroco de Santa María de Sada e nacido en Pontedeume, acordou
co presidente do Pósito eumés e armador Miguel Montero Leira, celebrar en
conxunto a procesión da Virxe do Carme que, a tales efectos, foi programada
para o 18 de agosto. 

O acontecido ese día é sobradamente coñecido polos
lectores de
Areal. Un vapor con base en Pontedeume denominado Alegre, por
despiste do patrón, bateu na punta Pulgheira, envorcando e caendo ao mar os 50
ou 60 romeiros eumeses que transportaba, maiormente mulleres e nenos. Grazas a
valente intervención dos sadenses que os agardaban salváronse todos menos tres
que afogaron. O patrón nunca máis volveu a navegar. 

Recentemente, localizamos o
Folio 793 da 3ª lista de Ferrol, co historial deste vapor pesqueiro, dende a
súa construción en Luanco (Asturias) ata que foi desguazado o ano 1949. Reproducimos
parcialmente o escrito nese folio, quedando unha copia completa en poder da
Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo. 

Tamén localizamos datos do Sisargas, vapor
pesqueiro que o 8 de novembro de 1960 foi polo ar cando lle estoupou a
caldeira. Faleceron o patrón Eduardo Louzán Neira e o mariñeiro Jesús Sánchez
González, ademais das graves feridas que recibiu o
rapaz Angel
Lata Rodríguez. O armador era Jesús García Prado de Sada, sendo o folio 392 da
3ª lista de Zumaya. Construído en 1928, media de Eslora 12 m. Manga 3,25 m.
Puntal 1,65 e pesaba 14,10 Tn. 

O 13 de xullo de 1937, por igual causa, o Liraña fora
polo ar no peirao de Ares, tamén con dous mortos. Pero o caso do
Sisargas marcou
o fin do período do vapor na ría, pois daquela moitas embarcacións xa estaban
motorizadas e outras modificábanse para queimar fuel oil, pero tras deste
accidente os indecisos que quedaban non o pensaron máis e as últimas caldeiras de
vapor foron desmontadas. 


Don Agustín Lojo Lojo, Ayudante Militar de Marina
de Avilés, certifico que lo anotado es copia exacta del asiento de mi
inspección que al folio 339, de la tercera lista de este distrito tiene formado
el vapor de pesca nombrado Alegre y para que conste expido el
presente en Avilés, el tres de septiembre de mil novecientos cuarenta. 

El casco
de este buque fue construido en Luanco, en los astilleros de Don José Ramón
Gutiérrez González y la máquina y caldera fueron instaladas en Avilés,
procedentes estas del buque naufragado Tuluergo, y completándose en este puerto
su armamento. Constan estos particulares en la escritura de declaración de
propiedad otorgado el 13 de junio último ante el notario de Avilés Don
Alejandro García Álvarez, en la que se hace constar que el valor total de la
nave con sus máquinas es de 15.000 pesetas.- Se levanta este asiento con
carácter provisional hasta que sea aprobado el expediente de construcción. 
Avilés, 14 de noviembre 1932.- Juan Navarro.
Rubricado. 

Por decreto del Ilmo. Sr. Inspector General de Buques y Construcción
Naval, fecha 24 del actual, se aprueba el expediente de construcción de este buque
y su inscripción definitiva, asegurándosele la distintiva permanente R.K.S.Y..- 
Avilés 29 de noviembre 1932.- Juan Navarro.
Rubricado. 

En virtud de la O.M. de 14 de diciembre de 1933 (D.O. 57) la nueva
distintiva e inicial de llamada de este buque es E.A.Y.U. 
Avilés 26 de abril de 1934.- José Cardona. Rubricado. 

Contraseña
del armador.- Chimenea negra, con faja ancha blanca, partiendo de la medianía y
dejando una faja estrecha de negro en la parte superior. 
Avilés, 4 de septiembre de 1934.- José Cardona.
Rubricado. 

Según consta en el expediente tramitado en la Ayudantía de Marina de
Zumaya, este buque ha instalado en aquel puerto Astilleros y Talleres de Don
Carmelo Unanue una nueva caldera horizontal de vapor de las llamadas de 45 H.P.
y ejecutados otros trabajos por valor total aproximado 16.500 pesetas. 
Avilés, 2 de junio 1938.- Ulpiano Rodríguez
Bauzo..- Rubricado. 

Queda hecho el reintegro con póliza de 75 pesetas,
por valor de la obra a que se refiere la nota anterior al tenor de la O. de 28
de agosto de 1934 (Gaceta 246) 
Avilés 29 de
julio de 1938.- Ulpiano R. Bauzo.- Rubricado 

Por escritura de 25 de junio de
1936, otorgada ante el notario de Avilés Don Luis García Arango, este barco fue
vendido a Don José Piñeiro Otero, vecino de Puentedeume, por precio de 5.000
pesetas. 

Por escritura de 2 de agosto de 1937, otorgada ante el notario de
Puentedeume Don Ramiro Prego Punín, El propietario de este buque, Don José
Piñeiro, vendió la mitad indivisa de este buque y un bote que se describe en la
escritura, a Don Luis Allegue Santos, vecino de Puentedeume por el precio de
dos mil pesetas. 

Por otra escritura de fecha 9 de enero de 1940, otorgada ante
el notario de Puentedeume Don Ramiro Prego, los propietarios de este buque, Don
Luis Allegue Santos y Don José Piñeiro Otero, sustituido este por sus legítimos
herederos a causa de su fallecimiento, vendieron la embarcación de este asiento
a Don Julio Murua Quiroga, vecino de El Ferrol del Caudillo, por el precio de
doce mil quinientas pesetas. Se consta en virtud de la Dirección General de
Comunicaciones Marítimas.- 
Avilés 3 de
septiembre de 1940.- Agustín Lojo Lojo.- Rubricado. 

Esta
embarcación procede del folio 339 de la tercera lista de Avilés, y a petición
de su dueño y concedido por el Ilmo. Señor Director General de Comunicaciones
Marítimas, de fecha 30 de septiembre último, el cambio de inscripción, se hace esta
inscripción en virtud del decreto del Sr. Comandante de Marina de esta
provincia, de fecha 5 del actual. 
El
Ferrol del Caudillo, 16 de octubre de 1940. El 2º Comandante Higinio
Fernández.- Rubricado. 

La embarcación que ocupa este asiento, paso a ser
propiedad del vecino de Mugardos, Don Argimiro Guillén Madriñán, según consta
en escritura notarial nº 1.110, expedida por el notario de esta ciudad Don
Rafael López de Haro y Puga, el día 16 de octubre de 1947, cuya venta fue
otorgada en la cantidad de ochenta mil pesetas, a favor del vendedor, Don Julio
Murua Quiroga, vecino del Ferrol del Caudillo, se autoriza esta venta provisional
a nombre del comprador ínterin no sea aprobada por la Superioridad la venta
definitiva en virtud de circular de los servicios de Navegación de dos de marzo
de 1938 y decreto de 23 de mayo de 1947, y se hace esta anotación en
cumplimiento a decreto del Sr. Comandante de Marina de esta Provincia Marítima de
fecha 5 del actual. 
El Ferrol, del
Caudillo, 8 de enero de 1948, Ramón Calderón.-. Rubricado. 

Por decreto
del Jefe Superior de los Servicios de Navegación de fecha 20 del actual, fue
aprobado el cambio de dominio de la embarcación de este asiento a favor de Don
Argimiro Guillén Madriñán, que fue autorizado provisionalmente, se anota en
virtud del decreto del Sr. Comandante de Marina de esta provincia, recaído en
expediente de cambio de dominio de fecha 26 del mismo mes y año, devolviéndose el
expediente a la Secretaría de la Marina Mercante 
Ferrol
del Caudillo, 27 de enero 1848, Arturo Barreiro Díaz. 

Esta
embarcación procede el folio 1189 de la tercera lista de la capital, y se trajo
a este asiento a petición de instancia de su anterior dueño, y autorizado dicho
cambio de inscripción el Jefe Superior de los Servicios de Navegación, en
decreto de 11 de noviembre último recaído en expediente de cambio de inscripción,
que se devuelve a la Subsecretaria de la Marina Mercante y se hace esta
anotación en virtud del decreto del Sr. Comandante de Marina de esta Provincia
recaído en dicho expediente. 
Ferrol del
Caudillo, 27 de Febrero de 1948. El 2º Comandante Jefe del Detall. Rubricado. 

A instancia de
su dueño y autorizado por el Sr. Comandante de Marina de fecha 3 de mayo
último, la embarcación de éste asiento fue desguazada por inservible para la
navegación, en virtud del escrito de la antedicha superior autoridad de fecha
11 de julio último, recaído en el expediente mostrado a este objeto que se
archiva en esta dependencia. 

Ferrol del
Caudillo 7 de octubre de 1949.- El Jefe del Detall.- Rubricado.

Partillar

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *